“Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

  18:25 03/12/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1703

  Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, sáng ngày 3/12020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

  Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội thảo.

  Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

  Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu đại diện ban, bộ, ngành thăm quan Phòng truyền thống, nhà sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 

  Phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Nhà xuất bản) nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn mỗi cán bộ, mỗi đảng viên “phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế”, bởi vì “lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”.

  Theo lời dạy của Người, trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sách lý luận, chính trị luôn là vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén, có vai trò định hướng, hướng dẫn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam vì lý tưởng cao cả.

  Trong hành trình 75 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có những đóng góp xứng đáng vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới đất nước và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là "đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước".

  Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, ngay từ rất sớm, Đảng ta đã quyết định thành lập Nhà xuất bản Sự thật, với nhiệm vụ trước hết là biên tập và xuất bản những tác phẩm quan trọng của C.Mác, Ph.Ăngghen, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước… Ngay lập tức, những công trình xuất bản này đã trở thành những cuốn sách gối đầu giường của hàng vạn cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và những người dân yêu nước, vừa luận giải sâu sắc, thuyết phục nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta, vừa tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, “kháng chiến, kiến quốc”, là nguồn động viên tinh thần, cổ vũ hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.

  Bước sang thời kỳ đổi mới, là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát huy vai trò trụ cột trong việc tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận, pháp luật, góp phần hết sức quan trọng khẳng định nhất quán, vững chắc, tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trong những năm qua, hệ thống các nhà xuất bản lý luận chính trị đã có những bước phát triển nhanh chóng, hình thành một mạng lưới rộng trong cả nước. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn không ngừng được đẩy mạnh, mang đến các bản thảo đầu vào tốt cho việc xuất bản những ấn phẩm có chất lượng. Việc công bố, đăng tải các ấn phẩm khoa học chính trị, lý luận chính trị có sự tham gia tích cực của ngày càng nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Nhiều ấn phẩm, sách lý luận, chính trị, pháp luật có số lượng bạn đọc khá đông đảo, được công bố bằng nhiều thứ tiếng, thu hút sự quan tâm rộng rãi hơn của độc giả trong nước và nước ngoài.

  Tuy nhiên, bên cạnh nhiều kết quả rất quan trọng đã đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định trong công tác xuất bản sách lý luận; chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị còn những hạn chế. Nội dung nhiều cuốn sách lý luận, chính trị còn thiếu sức thuyết phục, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Công tác thẩm định, rà soát, biên tập còn để sai sót. Công tác phát hành sách lý luận, chính trị vẫn còn bất cập, mạng lưới phát hành phát triển chậm. Sách lý luận, chính trị phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và người Việt Nam ở nước ngoài còn ít, chưa phù hợp với các đối tượng người đọc…

  Tất cả những tồn tại, hạn chế trên cần được thẳng thắn xem xét, khắc phục, đặc biệt trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những biến động rất nhanh, phức tạp, khó dự đoán của tình hình khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận xuất hiện nhiều vấn đề thực tiễn, nhiều quan điểm, tư tưởng lý luận mới, phức tạp cần được nhận thức, tổng kết, luận giải và đánh giá để có định hướng xử lý đúng đắn, kịp thời. Trong khi đó, các thế lực phản động, thù địch, các phần tử cơ hội chính trị với nhiều thủ đoạn tinh vi thường xuyên chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ta.

  Tình hình đó đòi hỏi sách lý luận, chính trị phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, thuyết phục về lập luận, tiếp tục là vũ khí sắc bén, tiên phong trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị. Các nhà xuất bản lý luận chính trị nói chung và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng phải phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đã nỗ lực phải nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong phát biểu tại Hội thảo.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội thảo “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là dịp để ôn lại và tôn vinh truyền thống vẻ vang của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; nhận thức sâu sắc hơn vai trò rất quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đổi mới công tác xuất bản sách lý luận, chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sát hợp với thực tiễn mới của đất nước; phát huy hơn nữa vai trò to lớn của các nhà xuất bản lý luận chính trị trong bối cảnh mới với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là nòng cốt.  

  Toàn cảnh Hội thảo

  Hội thảo đã nhận được 70 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các nhà khoa học. Các tham luận tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ, sâu sắc những đóng góp quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhận diện bối cảnh, điều kiện mới; phương hướng, giải pháp đổi mới công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 

  Nhiều ý kiến tham luận khẳng định sách lý luận, chính trị có vai trò quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị của các tổ chức và cá nhân trong xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và các tầng lớp nhân dân đối với mục tiêu, lý tưởng và con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập, công nghệ số hiện nay, phương thức truyền tải sách tới tay độc giả đã thay đổi, vì vậy, đòi hỏi Nhà xuất bản phải luôn cập nhật những công nghệ mới, nhu cầu, thị hiếu của phần đông độc giả tìm tới sách lý luận, chính trị, nhất là thế hệ trẻ.

  Một số tham luận cũng đề cập đến vấn đề xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị theo Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư.

  Hội thảo khoa học quốc gia nhân dịp Kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Nhà xuất bản (5/12/1945 – 5/12/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định: Hội thảo là dịp để trao đổi, nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng đặc biệt của sách lý luận chính trị. “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội” – đồng chí Phùng Hữu Phú khẳng định.

  Việc tuân theo quy luật thị trường của các nhà xuất bản sách lý luận chính trị là điều không thể chối bỏ, nhưng điều cần quan tâm là bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là công cụ tư tưởng sắc bén nhất của Đảng. “Cho nên nếu sách lý luận chính trị cũng giống như báo chí, giống như văn hóa văn nghệ mà nặng về thị trường thì sẽ bị chệch hướng” – đồng chí  Phùng Hữu Phú nhận định. Từ đó, đồng chí mong muốn Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa đến việc biên soạn, biên tập, nghiên cứu, quán triệt, giáo dục sách lý luận chính trị. Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần tiếp tục có chủ trương, cơ chế tạo động lực và điều kiện để xuất bản sách lý luận chính trị đi nhanh vào hiện đại, có những điều kiện thuận lợi nhất cho sáng tạo, phục vụ, cống hiến.

  Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban Tổ chức trưng bày giới thiệu nhiều ấn phẩm sách kinh điển; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sách đạt Giải thưởng sách quốc gia... được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thời gian qua./.

  Tác giả: Bùi Thanh tổng hợp

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội