Hội thảo khoa học “Vận dụng các quan điểm mới về đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam”

  09:58 22/10/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3916

  Sáng ngày 22/10/2021, tại Hà Nội, Viện Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng các quan điểm mới về đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam”. PGS,TS Phan Văn Rân, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế chủ trì Hội thảo.

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Phan Văn Rân, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, tiếp tục được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu chiến lược. Trên cơ sở đó, kế thừa các văn kiện Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bổ sung, phát triển nhiều điểm mới về mục tiêu đối ngoại, vai trò tiên phong của đối ngoại, về nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và hội nhập quốc tế….

  Toàn cảnh Hội thảo

  Xuất phát từ những điểm mới liên quan đến các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, PGS,TS Phan Văn Rân cho biết, Hội thảo khoa học “Vận dụng các quan điểm mới về đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam” được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật cho cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Viện Quan hệ quốc tế những kiến thức mới về đường lối đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII, những nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới và chiến lược đến năm 2030, làm cơ sở để quán triệt, vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

  Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự Hội thảo đã nhấn mạnh và làm rõ nhận định của Văn kiện Đại hội XIII về tình hình thế giới và nhiệm vụ của công tác đối ngoại là phải góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp và đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

  Hội thảo cũng đã phân tích làm rõ mục tiêu cơ bản, xuyên suốt, bao trùm của đối ngoại Việt Nam là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; chủ trương hội nhập quốc tế theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả nhưng phải đảm bảo được độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, gắn quá trình hội nhập quốc tế với nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội, nâng cao năng lực tự chủ, cạnh tranh và khả năng thích ứng của đất nước.

  Một điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là lần đầu tiên xác định đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba trụ cột cơ bản cấu thành nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại cũng đã được các đại biểu tham dự Hội thảo làm rõ. Theo đó, ba trụ cột này đặt trong một chủ thể thống nhất là nền ngoại giao toàn diện, mỗi bộ phận vừa có tính độc lập tương đối, vừa thống nhất đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện mục tiêu chung là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc. Đồng thời, các đại biểu cũng làm rõ điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là xác định vai trò chủ động của Việt Nam trong hoạt động quốc tế. Từ Đại hội XI, Đảng ta đã đề ra chủ trương Việt Nam là thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế. Song trên thực tế, Việt Nam có trách nhiệm chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ của mình trong cộng đồng thế giới nói chung, trong các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Từ Đại hội XIII, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế còn thêm nhiệm vụ đóng góp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & MH

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội