Thông báo số: 2175 -TB/VP về việc thu học phí các lớp bổ sung kiến thức, lớp ôn thi đầu vào dự thi cao học và lệ phí tuyển sinh cao học tại Học viện Chính trị khu vực II

09/11/2023 15:53:00

TB HVCTKV II

Tác giả: VP Học viện