VĂN BẢN QUẢN LÝ

  • Thông báo số 224-TB/HVCTQG về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19

    Trước tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đang tăng nhanh và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng; Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 224-TB/HVCTQG về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.