Thông báo số 195-TB/HVCTQG về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  19:07 09/03/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3094

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội