Giấy triệu tập số: 846-GTT/ĐU về tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  16:46 22/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 7389

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội