VĂN BẢN QUẢN LÝ

 • Thông báo số 83/TB-HVCTQG về kiểm tra hoạt động khoa học định kỳ năm 2007

  Căn cứ vào Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện và kế hoạch kiểm tra hoạt động khoa học năm 2007, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao cho Vụ Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với Văn phòng Học viện và Vụ Kế hoạch- Tài chính tiến hành kiểm tra hoạt động khoa học định kỳ năm 2007 của các đơn vị

 • Thông báo số 84/TB-HVCTQG về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  Ngày 6/4/2007, tại cuộc họp giao ban thường kỳ, Ban Giám đốc đã cho ý kiến một số vấn đề: *Đồng ý mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp cho cán bộ, công chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và duyệt danh sách cán bộ đi học *Đồng ý tổ chức Tết cổ truyền BunPiMay cho học viên nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 13/4/2007 tại Hội trường số 8. *Đồng ý với tờ trình của Viện Triết học về việc xin phép xây dựng Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn và ngoại ngữ cho cán bộ Viện Triết học giai đoạn IV. Kinh phí Dự án Quỹ Ford đang xem xét và có khả năng tài trợ.

 • Thông báo số 81/TB-HVCTQG ngày 05/4/2007 về việc nghe thời sự

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nghe thời sự cho cán bộ, công chức và học viên của Học viện, chủ đề "Quốc hội Việt Nam thời hội nhập", do TS Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ  nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo. Thời gian: 14h 00 ngày 11 tháng  4  năm 2007 (Thứ Tư). Địa điểm:   Hội trường số 1 Học viện.

 • Nghị định 48/2006/NĐ-CP về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý trung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; là Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị.

 • Thông báo số 51/TB-HVCTQG ngày 12/3/2007 về nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

  * Về chỉ tiêu tuyển sinh cao học tập trung và không tập trung năm 2007. Ban Giám đốc đồng ý về chủ trương và giao Vụ Quản lý đào tạo triển khai trình Ban Giám đốc phê duyệt * Ban Giám đốc đồng ý về chủ trương mở các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Học viện; giao Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ Quản lý đào tạo, các Viện liên quan và Văn phòng Học viện đảm bảo thực hiện đúng nội dung chương trình, thời gian, hội trường, nơi ăn, ở của học viên các lớp.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội