VĂN BẢN QUẢN LÝ

  • Thông báo nội dung họp Ban Giám đốc thường kỳ

    Ngày 06/01/2006, tại cuộc họp giao ban thường kỳ, Ban Giám đốc đã cho ý kiến những vấn đề sau:1. Các vấn đề về tổ chức bộ máy và cán bộ2. Về đề nghị của Vụ Quản lý đào tạo3. Về đề nghị của Viện Thông tin khoa học4. Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo về một số công tác khác

  • Chương trình hành động của Học viện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

    Mục tiêu của chương trình 1. Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và học viên trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;2. Ngăn chặn, phòng ngừa hiện tượng tham nhũng, không để xảy ra tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên; làm cho mọi hoạt động trên các lĩnh vực của Học viện được công khai, minh bạch, thể hiện sự mẫu mực, trong sạch của nhà giáo, đội ngũ cán bộ, công chức và sự trung thực của học viên khi sống và làm việc dưới mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu;3. Định hướng cho các đơn vị thuộc Học viện xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của từng đơn vị, đưa công tác này thành nhiệm vụ thường xuyên.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội