Công văn số 737-CV/HVCTQG về góp ý dự thảo văn bản

  11:14 27/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5627

  Toàn văn hai Quy chế nêu trên, xem tại đây:

   1. Quyết định số 26/QĐ-HVCTQG về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị": https://hcma.vn/noichinh/pages/thi-dua-khen-thuong.aspx?itemID=26106&CateID=102

  2. Quyết định số 4710/QĐ-HVCTQG Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng": https://hcma.vn/vanban/pages/default.aspx?ItemID=3714

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội