Thông báo số 201-TB/HVCTQG nội dung họp Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

  19:37 13/03/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4619

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội