Thông báo số 63-TB/ĐA 587 về việc mở Lớp Cử nhân chính trị cho cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

  15:24 21/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5771

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội