Giấy triệu tập số 709-GTT/ĐU V/v tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  14:31 04/10/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3598

  Tác giả: Đảng ủy học viện

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội