Hướng dẫn số 530/HD-HVCTQG về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2018

  11:02 23/11/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6129

  Tác giả: Bùi Thanh

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội