Công văn số 733 -CV/ĐU V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XII

  10:19 28/11/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2118

  Tác giả: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội