Hướng dẫn số 09-HD/ĐU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  10:57 13/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 8338

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội