Hướng dẫn số 10 -HD/ĐU về Tổng kết chi bộ, nhận xét và khen thưởng đảng viên khối chi bộ học viên tại Đảng bộ Học viện

  15:25 15/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4195

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội