Thông báo số 171/CĐHV về việc lấy ý kiến kết quả xếp loại Công đoàn trực thuộc và bình xét đề nghị các cấp Công đoàn khen thường năm 2019

  17:41 08/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2235

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội