Thông báo số 317-TB/HVCTQG về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

  10:22 16/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5589

  Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và căn cứ tình hình thực tế tại học viện, Giám đốc Học viện thông báo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội