Thông báo số 62-TB/ĐA587 về việc mở Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:59 21/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 11448

  Tác giả: TCCB

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội