Thông báo số: 482-TB/HVCTQG về việc triệu tập học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2020 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:10 29/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3008

  Tác giả: TCCB

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội