Thông báo số 1004-TB/ĐU về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

  15:53 07/08/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 8209

  Tác giả: VPĐU

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội