Thông số 579-TB/HVCTQG về việc mở Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020

  10:18 10/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6583

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội