Thông báo số 626-TB/HVCTQG về kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chính năm 2020 (danh sách xét duyệt bổ sung)

  14:39 22/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5285

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội