Hướng dẫn số: 420-HD/HVCTQG về Khen thưởng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII

  10:01 16/11/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1652

  Toàn văn Hướng dẫn số: 420-HD/HVCTQG về Khen thưởng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" năm 2020: xem tại file dưới đây

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội