Quyết định số 1510-QĐ/HVCTQG về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

  19:37 13/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4478

  Tác giả: TĐKT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội