Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  17:04 29/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1479

  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  - Tác giả: Phạm Thuyên;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2019;

  - Độ dài: 864 trang.

            Cuốn sách tập trung nghiên cứu các vấn đề cốt lõi liên quan đến bản chất và tác động của cách mạng công nghiệp, nhấn mạnh mối liên hệ giữa cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phân tích thực trạng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, nhất là từ thời kỳ đổi mới đến nay; đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; làm rõ bối cảnh, đưa ra quan điểm, mục tiêu, mô hình, đề xuất “các kịch bản phát triển” để điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế, xác định ngành mũi nhọn và hệ thống các giải pháp tổ chức thực hiện… nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)