Mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

  17:11 29/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 638

  Mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

  - Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương

  - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội;

  - Năm xuất bản: 2019;

  - Độ dài: 574 trang.

            Đây là công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2017-2018 và được đúc rút ra từ đề tài nghiên cứu “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới”. Công trình mang ý nghĩa cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn khi đi sâu phân tích một số chiều cạnh tác động của các phương tiện truyền thông mới đối với lối sống thanh, thiếu niên, từ đó lý giải những thay đổi văn hóa – xã hội chung ở Việt Nam vốn rất hấp dẫn song khó và phức tạp; tác phẩm đã nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng phó hữu hiệu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, phát huy tác động tích cực của mạng xã hội trong việc xây dựng văn hóa lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, quán triệt tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín (Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)