Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  17:14 29/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 346

  Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  - Tác giả: Phạm Duy Đức, Vũ Thị Phương Hậu;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật;

  - Năm xuất bản: 2019;

  - Độ dài: 470 trang.

            Công trình này là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước “Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”, mã số KX.04.18/16-20. Nội dung cuốn sách chắt lọc kết quả nghiên cứu với những vấn đề lý luận về văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế; khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, đề xuất mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế trong giai đoạn tới.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)