Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước

  17:16 29/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 356

  Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước

  - Tác giả: Đặng Minh Tuấn, Vũ Công Giao, Đoàn Đức Lương, Lê Thị Nga

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2019;

  - Độ dài: 597 trang.

            Nội dung cuốn sách được kết cấu thành hai phần: Một số vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực Nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam như: Kiểm soát quyền lực, quyền lực và pháp luật, nhà nước pháp quyền và yêu cầu về kiểm soát quyền lực nhà nước, nguyên tắc pháp quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và việc áp dụng ở Việt Nam; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013, cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam, trách nhiệm hiến pháp và vấn đề kiển soát quyền  lực nhà nước ở Việt Nam, hoàn thiện cơ chế bảo hiến ở Việt Nam hiện nay… nhằm giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)