Niên giám khoa học năm 2019, tập 1

  17:18 29/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 430

   Niên giám khoa học năm 2019, tập 1

   

  - Tác giả: Hội đồng lý luận trung ương;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia, sự thật;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 314 trang.

            Nội dung cuốn sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị  có giá trị do Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp chủ trì hoặc do các cơ quan và địa phương khác có trách nhiệm hoặc được yêu cầu gửi đến Hội đồng; các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)