Chính sách ngụ binh ư nông các thời Lý – Trần – Lê Sơ (thế kỷ XI – thế kỷ XV)

  16:19 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 288

  Chính sách ngụ binh ư nông các thời Lý – Trần – Lê Sơ (thế kỷ XI – thế kỷ XV)

   

  - Tác giả: Nguyễn Anh Dũng;

  - Nhà xuất bản: Khoa học xã hội;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 210 trang.

  Nội dung cuốn sách nhằm nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức quốc phòng trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cách đây đã nhiều thế kỷ. Cuốn sách không chỉ giúp bạn đọc hiểu rõ được cơ chế động viên và sử dụng nhân lực trong việc xây dựng tiềm lực quốc phòng kết hợp quân sự với kinh tế, mà còn làm sáng tỏ được tầm nhìn chiến lược về phương thức và nghệ thuật “chiến tranh nhân dân” của cha ông ta. Công trình được chia thành ba chương, trình bày ba nội dung chính: (1) Trình bày nội dung chính sách "Ngụ binh ư nông" các thời Lý - Trần - Lê sơ; (2) Những điều kiện lịch sử của chính sách quân sự quốc phòng thế kỉ XI-XV; (3) Tác dụng và ý nghĩa lịch sử của chính sách "Ngụ binh ư nông" dưới các triều đại Lý - Trần - Lê sơ.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)