Cách mạng công nghiệp 4.0 – Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam

  16:29 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 118

  Cách mạng công nghiệp 4.0 – Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam

   

  - Tác giả: Trần Thị Vân Hoa (chủ biên); Nguyễn Trọng Hoài, Đỗ Thị Đông, Trương Minh Đức, Nguyễn Hoàng Hà;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2018;

  - Độ dài: 359 trang.

  Tác giả trình bày những vấn đề cơ bản nhất về lịch sử ra đời của các cuộc cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0; các xu hướng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0; những tác động và chính sách ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0; những cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Qua đó, phân tích mức độ sẵn sàng của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và nêu rõ những điểm phù hợp, chưa phù hợp và nguyên nhân. Từ những phân tích thực trạng tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, nhóm tác giả đã đưa ra các phương hướng, giải pháp xây dựng và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo phù hợp để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)