Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn

  16:52 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 548

  Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn

   

  - Tác giả: PGS, TS. Đinh Xuân Lý

  - Nhà xuất bản: Quốc gia Hà Nội;

  - Năm xuất bản: 2019;

  - Độ dài: 296 trang.

  Công trình có cấu trúc 3 phần. Phần 1 trình bày một số vấn đề lý luận nghiên cứu hệ thống chính trị, nhằm thống nhất nhận thức về một số quan niệm cơ bản trong nghiên cứu hệ thống chính trị và hệ thống chính trị Việt Nam. Phần 2 trình bày khái lược các thiết chế chính trị Việt Nam từ thời dựng nước đến năm 1884. Phần 3 trình bày hệ thống chính trị Việt Nam từ 1945 đến 2018. Trong phần 2 và phần 3 của cuốn sách, tác giả tập trung trình bày các khía cạnh cơ bản của hệ thống chính trị, là: cấu trúc, cơ chế vận hành, đặc trưng và ý nghĩa hoạt động của các thiết chế chính trị/ hệ thống chính trị Việt Nam trong các giai đoạn/ thời kỳ lịch sử từ thời lập quốc cho đến nửa đầu năm 2018.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)