Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

  16:56 21/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1390

  Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

   

  - Tác giả: PGS, TS. Ngô Thắng Lợi, PGS, TS. Vũ Thành Hưởng;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật;

  - Năm xuất bản: 2019;

  - Độ dài: 394 trang.

  Với quan điểm tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là những nội hàm chính phản ánh sự phát triển của một quốc gia và luôn được sự quan tâm của mọi quốc gia, côngv trình đưa ra khung nghiên cứu về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội một cách khoa học dựa trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2018. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam đến năm 2030.

  Tác giả: Thư viện (Viện TTKH)