Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng

  10:18 26/03/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 360

  Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng

  Tác giả: Nguyễn Bá Dương;

  Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội;

  Xuất bản năm 2020; 236 trang.

            Cuốn sách đề cập những nội dung rất cơ bản về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam, trình bày rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tác hại của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng; mục đích, chủ thể, nội dung, phương thức, nguyên tắc phòng, chống; khái quát tình hình và kinh nghiệm phòng, chống … Trên cơ sở đó, xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam hiện nay, góp phần quan trọng vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

  Tác giả: Thư viện