Nghiên cứu Hồ Chí Minh – Một số công trình tuyển chọn, Tập 1: chính trị - tư tưởng – tổ chức

  10:25 26/03/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 332

  Nghiên cứu Hồ Chí Minh – Một số công trình tuyển chọn, Tập 1: chính trị - tư tưởng – tổ chức

  Tác giả: Bùi Đình Phong;

  Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh;

  Xuất bản năm 2020; 732 trang.

            Cuốn sách là tập đầu tiên nằm trong bộ sách Nghiên cứu Hồ Chí Minh – Một số công trình tuyển chọn gồm 03 tập của PGS. TS. Bùi Đình Phong. Ở tập này, tác giả tập trung vào những vấn đề chính trị, tư tưởng, tổ chức với hơn 40 bài viết làm rõ đường lối cách mạng Việt Nam: giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Tác giả phân tích toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác giả đã phân tích Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, những nội dung về hệ thống chính trị như: xây dựng Đảng trong điều kiện cầm quyền; xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết dân tộc… cũng được trình bày khá đầy đủ, hệ thống.

  Tác giả: Thư viện