Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1

  10:27 26/03/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3206

  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội;

  Xuất bản năm 2021; 291 trang.

             Các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc thứ XIII là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện sự thống giữa “ý Đảng, lòng Dân”. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật đã tập hợp và kịp thời xuất bản bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gồm 02 tập.

            Tập 1 bao gồm các văn kiện: Diễn văn khai mạc Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030.

  Tác giả: Thư viện