Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2

  10:30 26/03/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5491

  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội;

  Xuất bản năm 2021; 354 trang.

            Tập thứ hai bao gồm: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng thay mặt ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc Đại hội; và Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Tác giả: Thư viện