Xây dựng môi trường pháp lý đảm bảo sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân

  13:43 22/06/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 278

  Xây dựng môi trường pháp lý đảm bảo sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân

   

  - Tác giả: Nguyễn Thị Quế Anh, Lê Thị Hoài Thu;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 471 trang.

   

            Cuốn sách tập hợp bài viết của các chuyên gia luật học và kinh tế bàn  về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tư nhân; trên cơ sở đó đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tư nhân nhằm mục tiêu cải thiện năng lực pháp luật, tạo đà cho sự phát triển của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Tác giả: Thư viện