Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc

  13:51 22/06/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 410

  Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc

   

  - Tác giả: Đào Nhất Đào, Đỗ Chí Quốc

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 784 trang.

   

            Với công trình này, thông qua những số liệu thống kê và những kết quả đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại các đặc khu, các tác giả đã  làm nổi bật mối quan hệ logic nội tại giữa đặc khu kinh tế và “con đường Trung Quốc” mà nhân dân Trung Quốc đã lựa chọn để tiến hành hiện đại hóa, phát triển đất nước, hướng tới và đạt được những mục tiêu cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đất nước trong từng giai đoạn, qua đó nhấn mạnh sứ mệnh mới của đặc khu kinh tế Trung Quốc trong thời đại mới.  Những nội dung mà các tác giả cố gắng phân tích nhằm chứng minh: (1) đặc khu kinh tế vừa là nơi cung cấp kinh nghiệm, vừa là sự tìm tòi và sáng tạo về lý luận mô hình khám phá, tiên phong và thực tiễn của con đường Trung Quốc; (2) đặc khu kinh tế đại diện cho việc giải phóng tư tưởng, tạo ra cuộc cách mạng tư tưởng đủ sức ảnh hướng tới hơn một tỷ người dân Trung Quốc; (3) đặc khu kinh tế là “thửa ruộng” thử nghiệm công cuộc cải cách toàn diện của Trung Quốc, hoàn thành việc lựa chọn đường hướng đúng đắn để chuyển đổi mô hình xã hội và thay đổi cơ chế, thể chế của Trung Quốc.

  Tác giả: Thư viện