Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới

  13:52 22/06/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 248

  Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới

   

  - Tác giả: Tạ Ngọc Tấn

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 523 trang.

   

  Cuốn sách tập hợp các bài viết, nghiên cứu chuyên sâu của tác giả về cách mạng và đổi mới nhằm cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những vấn đề về lý luận cách mạng và đổi mới để tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 phần chính:

  Phần thứ nhất: Về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Phần thứ hai: Công cuộc đổi mới: Cách mạng và sáng tạo;

  Phần thứ ba: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;

  Phần thứ tư: Về những vấn đê quốc tế và đối ngoại.

  Tác giả: Thư viện