Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách

  13:54 22/06/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 419

  Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách

   

  - Tác giả: Vũ Văn Hà, Đoàn Minh Huấn;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 454 trang.

   

            Công trình này là kết quả nghiên cứu của đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị 2016-2020”. Nội dung cuốn sách được kết cấu theo 3 chương: Chương 1 trình bày các  các khái niệm và lý thuyết kinh tế về quan hệ giữa nhà nước và thị trường, các nguyên tắc và yếu tố cơ bản tác động đến giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường…; Chương 2 trình ày quá trình đổi mới tư duy của Đảng và Nhà nước ta về vai trò của nhà nước và thị trường cũng như mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, thực trạng vai trò của nhà nước và thị trường ở nước ta…; Chương 3 đề cập đến những xu hướng, quan điểm, giải pháp và định hướng chính sách giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến năm 2030.

  Tác giả: Thư viện