Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước

  08:07 04/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 92

  Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước

  - Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng;

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2021;

  - Độ dài: 747 trang.

            Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của tác giả tại các hội thảo khoa học cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay. Nội dung các cuốn sách được sắp xếp theo ba phần: Phần thứ nhất, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng; Phần thứ hai, bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phần thứ ba, cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước. nội dung các bài viết trong cuốn sách đều tập trung giải đáp, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những điều mà nhân dân đang kỳ vọng. Đây thực sự là tài liệu quý, có giá trị khoa học và giáo dục, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta, chính sách pháp luật của Nhà nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

             Bạn đọc có thể tìm đọc tại Phòng đọc sách tự chọn, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tác giả: TTKH