Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam

  08:14 04/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 96

  Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam

  - Tác giả: Vũ Trọng Lâm

  - Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật;

  - Năm xuất bản: 2020;

  - Độ dài: 343 trang.

              Công trình tập trung nghiên cứu về giá trị xã hội của pháp luật. Nội dung cuốn sách được kết cấu theo 02 phần, 11 chương, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam như: khái niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, phân loại giá trị xã hội của pháp luật với các giá trị khác của pháp luật; các điều kiện bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, truyền thống dân tộc ở Việt Nam hiện nay và giá trị xã hội của pháp luật; giá trị nhân văn, nhân đạo, giá trị tiến bộ xã hội, giá trị dân chủ của pháp luật; xây dựng, hoàn thiện pháp luật và chính sách pháp luật trước yêu cầu bảo đảm gái trị xã hội của pháp luật…. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên chuyên ngành Nhà nước và pháp luật và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

            Bạn đọc có thể tìm đọc tại Phòng đọc sách tự chọn, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tác giả: TTKH