Bàn về hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa

  20:58 12/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 760

  Tác giả: Hồng Ngân Hưng;

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội;

  Xuất bản năm 2017; 292 trang.

   

            Công trình được viết trên cơ sở các nghiên cứu hiện có về hiện đại hóa, các nguồn tài liệu tham khảo của Trung Quốc và nước ngoài với nội dung cơ bản là những quan điểm, phân tích, nghiên cứu về tình hình hiện đại hóa hiện nay ở Trung Quốc, trong đó chủ yếu tập trung nghiên cứu hiện đại hóa kinh tế. Cuốn sách được kết cấu thành 9 chương, trình bày các vấn đề cơ bản như: Giấc mơ trăm năm và sự lựa chọn lý tính của người Trung Quốc; Đặc sắc Trung Quốc trong hiện đại hóa; Công nghiệp hóa kiểu mới và hiện đại hóa cơ cấu ngành sản xuất; nhất thể hóa thành thị - nông thôn và hiện đại hóa tam nông; Văn minh sinh thái và hiện đại hóa môi trường sinh thái; Đổi mới theo định hướng và hiện đại hóa khoa học kỹ thuật; phát triển xã hội và hiện đại hóa con người; các khu vực tiên phong trong việc cơ bản thực hiện hiện đại hóa; Hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước.

  Tác giả: TTKH