Quy chế hoạt động thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  09:14 21/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1647

  Quyết định số 2327-QĐ/HVCTQG, Ban hành Quy chế hoạt động thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 9-5-2019 của Giám đốc Học viện.

  Tác giả: Viện TTKH