Thông tin khoa học về "Diễn biến mới và xu hướng của quan hệ Mỹ - Trung; Asean – Những điểm mới và vai trò chủ tịch của Việt Nam"

  11:29 02/10/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 708

  Thông tin khoa học tháng 9-2020

  Chuyên đề: "Diễn biến mới và xu hướng của quan hệ Mỹ - Trung; Asean – Những điểm mới và vai trò chủ tịch của Việt Nam".

  Báo cáo viên: TS Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

  https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-hoc.aspx?CateID=88&ItemID=30632

  Tác giả: Cổng TTĐT Học viện CTQG Hồ Chí Minh