Sinh hoạt chuyên đề

  16:50 03/11/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2306

  SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

   

            Sáng ngày 02/11/2020, Đảng bộ Viện Thông tin khoa học phối hợp với Chi bộ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Báo cáo viên chính là GS,TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  GS,TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị

  GS,TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị

   

            Tham dự buổi thông tin chuyên đề có đại diện cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện Thông tin khoa học và Chi bộ Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

            Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, GS,TS Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ những câu chuyện giản dị nhưng đầy sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng; về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            GS, TS Hoàng Chí Bảo cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi về những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và việc nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

            

   

  Tác giả: Đảng ủy VTTKH