Hình ảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hình ảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

14:33 14/09/2023

2a36ce0d-a68f-4dd0-ad11-2d59dbd40ae6