Sign In

Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị

  08:34 10/05/2024
Chiều ngày 09/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị có: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trung tâm Học viện đến các Học viện II,III và IV.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện trình bày báo cáo công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị giai đoạn 2020-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Báo cáo khẳng định: trong nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng  luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ về nội dung, chương trình, giáo trình, về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp trong đào tạo lý luận chính trị, đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp. Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 09-KL/TW ngày 9/7/2021 về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, giai đoạn 2020-2024, Học viện đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị có bước phát triển toàn diện cả về đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình; tổ chức tuyển sinh, quản lý hệ thống, tăng cường kỷ cương, kỷ luật học tập… Học viện chủ động rà soát, sàng lọc các đối tượng tuyển sinh đảm bảo theo Quy định số 57; đồng thời là căn cứ để đánh giá tổng thể chất lượng các chương trình đào tạo lý luận chính trị và thiết kế, xây dựng chuẩn hệ thống chương trình đào tạo lý luận chính trị của Học viện. 

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Cũng trong giai đoạn này, Học viện đã chủ động xây dựng, ban hành nhiều văn bản thể chế, quy chế, quy định áp dụng trong toàn hệ thống góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Công tác tuyển sinh cao cấp lý luận chính trị cũng được Học viện phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp với Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các trường chính trị nơi dự kiến đặt lớp để triển khai công tác tuyển sinh, thực hiện các quy định mới về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Hiện nay, Học viện đã xây dựng, phát triển chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị mới dành cho cán bộ lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (nghiệm thu năm 2024) và đang chuẩn bị triển khai xây dựng, phát triển chương trình cao cấp lý luận chính trị mới, trọng tâm là cập nhật tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thực hiện từ quý I/2026 nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Trong đó, các ý kiến thống nhất nhận định: Thời gian qua, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị đi vào nền nếp, bài bản, chất lượng và nghiêm túc, là khâu quan trọng, cần thiết để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác tuyển sinh và quy trình đào tạo thống nhất, đồng bộ với công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; chú trọng quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của học viên, đảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật học đường theo phương châm “dạy tốt, học tốt và rèn luyện tốt”. Nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, các ý kiến cho rằng, việc đổi mới xây dựng và thiết kế nội dung chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo yêu cầu nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức, chưa theo kịp sự vận động của thực tiễn và nhu cầu của người học.

Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Là dịp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong 5 năm qua; kiểm điểm việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Do đó, phải khắc phục triệt để tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học đối phó, học để lấy bằng cấp, học để quy hoạch, học để bổ nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ phải được đào tạo, rèn luyện; kiến thức phải được cập nhật; phương pháp phải thường xuyên trau dồi có như vậy mới am tường về lý luận, hiểu sâu về thực tiễn và có đủ khả năng lãnh đạo, quản lý xử lý các tình huống.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tham luận tại Hội nghị

Chỉ ra một số bất cập hạn chế trong công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng  đề nghị tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và XIV của Đảng. Lấy việc thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 25/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị  nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới nội dung chương trình, giáo trình là nhiệm vụ đột phá; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng giảng viên, cán bộ làm công tác quản  đào tạo  nhiệm vụ thường xuyên; đổi mới hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, quản  hoạt động đào tạo cao cấp  luận chính trị là nhiệm vụ then chốt.

Khẳng định kết quả học tập lý luận chính trị phải là tiêu chí cứng để đánh giá cán bộ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong việc đăng ký chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng hằng năm, đảm bảo việc cử cán bộ tham gia đào tạo lý luận chính trị đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu đăng ký; phối hợp quản lý hoạt động học tập - rèn luyện tại Học viện của cán bộ. Đồng thời, không giao nhiệm vụ cho cán bộ trong thời gian học tập hệ tập trung; không cử cán bộ đang học tập đi công tác nước ngoài trong thời gian kế hoạch giảng dạy - học tập, để việc học tập đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí cho biết, thời gian tới, Học viện sẽ chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị bảo đảm sự thống nhất (nhất là sự thống nhất về chương trình đào tạo; thống nhất giữa năng lực, điều kiện đào tạo với việc được giao chỉ tiêu đào tạo; thống nhất trong việc cấp bằng, chuẩn đầu ra); tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở tất cả các khâu.

BBT

Alternate Text

Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  11:00 30/12/2022

Ngày 29/12/2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

  14:16 17/05/2024

Sáng 17/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và phát biểu.

Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Dự án Nhà ở học viên - Học viện Chính trị khu vực I

  21:10 16/05/2024

Chiều ngày 16/05/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hoàn thành và gắn biển Công trình chào mừng 75 năm truyền thống Học viện, Dự án Nhà ở học viên tại Học viện Chính trị khu vực I. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

  15:35 13/05/2024

Sáng 13-5, tại Cung Văn hóa, lao động, hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - người con ưu tú của Thủ đô, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng với tư duy đổi mới mạnh mẽ.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

  20:10 11/05/2024

Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

  21:36 10/05/2024

Sáng nay (10/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”

  12:06 17/05/2024

Ngày 16/5, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học “Thi đua, khen thưởng - Động lực phát triển”.

Hội nghị sơ kết “Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025”, mã số KX.02/21-25

  09:29 08/05/2024

Chiều ngày 7/5/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”, mã số KX.02/21-25. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay"

  16:29 07/05/2024

Sáng ngày 7/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài  KX.02.27/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân số và gia đình – ý nghĩa trong xây dựng chính sách dân số và gia đình trong bối cảnh hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo hướng tới công bằng giới cho lãnh đạo nữ Việt Nam

  18:51 04/05/2024

Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo lần thứ 6 (WILJ6) là một học bổng ngắn hạn được chính phủ Australia tài trợ, do Trung tâm Việt Úc thực hiện, nhằm mục tiêu tăng sự hiện diện của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định ở tất cả các cấp.

Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

  09:26 04/05/2024

Chiều ngày 3/5/2024, Ban Chủ nhiệm Đề tài KX.02.11/21-25 tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo.

Xem thêm tin mới

Hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và phát triển bền vững”

Chỉ thị của Ban Bí thư triển khai thi hành Hiến pháp

Việt Nam bàn giao cho Lào tuyển tập tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lớn

Khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp Ủy, cấp Huyện

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 1)

65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác(Phần 2)

Thầy Cô Học Viện Cán Bộ TP.HCM nhận bằng khen Của Học Viện Chính Trị Quốc Gia HCM

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần có tầm nhìn phát triển trong cách mạng 4.0

Năm phát hành

Xem

Thống kê lượt truy cập

Lượt truy cập: 5.125.365

Khách online: 13